Η Βενεζουέλα χαιρετάει τις συμφωνίες στη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης για την Πολυεθνική Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν - Venezuela celebra los convenios finales en la Cumbre de Viena sobre el Acuerdo Nuclear Multinacional con Irán Imprimir

0 COMUNICADO OFICIAL

Ο Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο Μόρος, εξ ονόματος του Λαού και της Κυβέρνησης της Βενεζουέλας, χαιρετάει τις συμφωνίες που περιέχονται στην τελική δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Βιέννης για την Πολυεθνική Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, στην οποία παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Κίνας και της Γερμανίας.

Αυτή η συμφωνία, που ορίζει την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αποτελεί το αποκορύφωμα δώδεκα ετών διαπραγματεύσεων μεταξύ των υπογραφόντων χωρών και επισημαίνει ότι κατά τα τρία χρόνια της εφαρμογής όλα τα μέλη επιβεβαίωναν επανειλημμένως τη σωστή εφαρμογή και την καλή λειτουργία της μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), με τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα από την πλευρά των υπόλοιπων μελών της Ομάδας 4+1 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα και Γερμανία) για την αντιστάθμιση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση χαιρετάει την επικράτηση του διαλόγου, της ειρήνης και της διπλωματίας, σε αντίθεση με άλλα παρεμβατικά και μονομερή μέτρα που αγνοούν το διεθνές δίκαιο και αποσκοπούν στην υπόταξη των Λαών.

Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις προσπάθειες και το σεβασμό στην τήρηση του Κοινού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Δράσης και ενθαρρύνει τη Διεθνή Κοινότητα να υποστηρίξει την υπεράσπιση της Συμφωνίας στο πλαίσιο της Απόφασης Υπ' Αριθ. 2233 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προς όφελος της πολυμέρειας, της παγκόσμιας ειρήνης και της ανάπτυξης στην οποία έχει δικαίωμα ο ευγενής ιρανικός λαός.

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την αρχή της Διπλωματίας της Ειρήνης, επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τη βαθιά της φιλία και αλληλεγγύη στο Λαό και την Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Καράκας, 07 Ιουλίου 2018

********************

Venezuela celebra los convenios finales en la Cumbre de Viena sobre el Acuerdo Nuclear Multinacional con Irán
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y el Gobierno venezolano, celebra con regocijo los recientes acuerdos recogidos en la declaración final de la Cumbre de Viena sobre el Acuerdo Nuclear Multinacional con Irán, en la que se reunieron los cancilleres de la República Islámica de Irán, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania.

Este Acuerdo, que delinea el desarrollo del programa nuclear de la República Islámica de Irán, es la culminación de doce años de negociaciones entre los países firmantes, destacando que durante sus tres años de aplicación, todas las partes han confirmado reiteradamente su correcta aplicación y su buen funcionamiento a través del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), con las necesarias medidas prácticas por parte de los miembros restantes del Grupo 4 + 1 (Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) para compensar las sanciones de los Estados Unidos de América. El Gobierno Bolivariano se congratula por la prevalencia del diálogo, la paz y la diplomacia, en contraste con otras medidas injerencistas y unilaterales que desconocen el derecho internacional con el fin de subordinar a los Pueblos.

El Gobierno Bolivariano reconoce el esfuerzo y el respeto al cumplimiento del Plan Conjunto de Acción Integral y alienta el apoyo de la Comunidad Internacional a defender el Acuerdo, en el marco de la Resolución Núm 2233 del Consejo de Seguridad de la ONU, en beneficio del multilateralismo, la paz mundial y el desarrollo al que tiene derecho el noble Pueblo iraní.

La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con su principio de Diplomacia de Paz, reitera una vez más su profunda amistad y solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de la República Islámica de Irán.

Caracas, 07 de julio de 2018