grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Τα βασικά σημεία των οικονομικών ανακοινώσεων του προέδρου Μαδούρο - En claves: Conozca los anuncios económicos realizado por el Presidente Maduro PDF Imprimir E-mail

reconversion

Η μείωση των πέντε μηδενικών στη νέα σειρά νομισμάτων, η έναρξη ισχύος της νομισματικής μετατροπής για τις 20 Αυγούστου όπως επίσης και η σύνδεση του Κυρίαρχου Μπολιβάρ με το Πέτρο, ήταν μεταξύ των ανακοινώσεων που έκανε την Τετάρτη ο αρχηγός του κράτους, ΝΙκολάς Μαδούρο.
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι προκειμένου να ενισχυθούν και να επεκταθούν τα διεθνή αποθέματα της χώρας, η κυβέρνηση έθεσε στη διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας (BCV) το Μπλοκ του Ayacucho ΙΙ της πετρελαϊκής ζώνης του Ορινόκο.

Νομισματική μετατροπή
-Θα ξεκινήσει οριστικά στις 20 Αυγούστου
-Η νέα σειρά νομισμάτων θα ξεκινήσει με τη νέα σύνδεση με το κρυπτονόμισμα Πέτρο
-Η νέα σειρά νομισμάτων προβλέπει τη μείωση των πέντε μηδενικών

Ενίσχυση των αποθεμάτων
-Ενέκρινε την παράδοση μέσω των Πετρελαίων της Βενεζουέλας (PDVSA) ενός μπλοκ πιστοποιημένων αποθεμάτων πετρελαίου, του Block Ayacucho ΙΙ της Πετρελαϊκής ζώνης του Ορινόκο
-Πρόκειται για 29.298 δισεκατομμύρια βαρέλια πιστοποιημένου μαύρου χρυσού που αποτελούν μέρος της στήριξης για την έκδοση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών αποθεμάτων του κύριου τραπεζικού ιδρύματος της χώρας.

Νόμος για τις παράνομες συναλλαγματικές συναλλαγές
-Παρουσίασε ενώπιον της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης (ANC) το συνταγματικό σχέδιο για τις παράνομες συναλλαγματικές συναλλαγές με στόχο την προώθηση των επενδύσεων σε ξένο νόμισμα.
-Ο Νόμος προτείνει προσαρμογές στις πολιτικές του νέου ξεκινήματος με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ξένο νόμισμα και την εξάλειψη των εμποδίων των παράνομων που ανήκουν σε άλλες εποχές και είσοδος σε μια νέα εποχή που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή των εν λόγω επενδύσεων που χρειάζεται η χώρα.

Φορολογική απαλλαγή
-Θα απαλλαγούν από την καταβολή φόρων για ένα έτος εκείνοι που φέρνουν κεφάλαια, πρώτες ύλες, αγαθά και γεωργικά εφόδια, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξοπλισμό, προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με του κωδικούς του δασμολογίου που θα εκδοθούν στα αντίστοιχα υπουργεία και φορολογικά ιδρύματα της χώρας.

-Το μέτρο επιδιώκει αρχικά να στηρίξει τον εθνικό παραγωγικό τομέα έτσι ώστε με το δικό του συνάλλαγμα να μπορεί να μπορεί να αποκτήσει κεφάλαια, πρώτες ύλες και να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη που θα συνοδεύει άλλα μέτρα και κυρίως τη νεοσυσταθείσα σειρά νομισμάτων και τη σύνδεση με το Πέτρο.

Απογραφές για τους μεταφορείς
-Υπέγραψε διάταγμα για την άμεση ενεργοποίηση της Εθνικής Απογραφής Μεταφορών σε όλες τις μορφές της.

Η απογραφή θα καλύπτει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές μεταφορές, τις καρότσες, τα βαρέα οχήματα, τις μοτοσικλέτες, μεταξύ άλλων. Ο στόχος είναι να θεσπιστεί μια νέα πολιτική στήριξης για τον τομέα αυτό.

********************

Reducción de cinco cero al cono monetario y entrada en vigencia de la reconversión monetaria para el 20 de agosto, así como el anclaje del Bolívar Soberano con el Petro, fueron parte de los anuncios que hizo el pasado miércoles el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Asimismo el mandatario nacional anunció que con el objetivo de fortalecer y ampliar las reservas internacionales del país, el Gobierno Nacional puso a disposición del Banco Central de Venezuela (BCV) el Bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Reconversión monetaria

-Arrancará el próximo 20 de agosto de manera definitiva

-El nuevo cono monetario comenzará con nueva modalidad de anclaje con la criptomoneda Petro

-El nuevo cono monetario contempla la reducción de cinco ceros

Fortalecimiento de las reservas

-Aprobó entregar a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) un bloque de reservas petroleras certificadas, Bloque Ayacucho II de la Faja Petrolifera del Orinoco

-Se tratan de 29 mil 298 millones de barriles certificados de oro negro que pasan a formar parte del respaldo para la emisión de activos y reservas financieras de la principal institución bancaria del país.

Ley sobre ilícitos cambiarios

-Elevó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios con el objetivo de promover la inversión en moneda extranjera.

-La Ley plantea ajustes a las políticas del uevo comienzo con el próposito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos correspondientes a otros tiempos y entrar a un nuevo tiempo que permita el libre flujo, de esa inversión que necesita el país.

Exoneración de impuestos

-Se exonerará por un año el pago de impuestos para quienes traigan bienes de capital, materias primas e insumos y agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos, productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país.

-La medida busca en primer lugar apoyar al sector productivo nacional para que, con divisas propias, pueda hacerse de bienes de capital, materia prima y acelerar el crecimiento económico que acompañará a otras medidas y sobre todo el recién creado cono monetario y al anclaje al Petro.

Censos para transportistas

-Firmó un decreto para activar de manera inmediata el Censo Nacional del Transporte en todas sus modalidades.

El censo abarcará tanto al transporte público como privado, los carritos por puesto, el transporte pesado, las motocicletas, entre otros. El objetivo es establecer una nueva política de apoyo para este sector.

 
Γιατί το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ομολόγου PDVSA 2020; - ¿Por qué el Departamento del Tesoro flexibiliza sanción contra el bono PDVSA 2020? PDF Imprimir E-mail

depttrasury

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου το Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επικύρωσε την πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών με την εταιρεία Πετρέλαια της Βενεζουέλας Α.Ε. (PDVSA), συγκεκριμένα μέσω του ομολόγου PDVSA 2020 που εξέδωσε την κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας.

Το μέτρο εκτελείται μέσω της έκδοσης της Γενικής Άδειας 5, η οποία επικυρώνει τις συναλλαγές που σχετίζονται με την παροχή χρηματοδότησης και με άλλες συναλλαγές με το ομόλογο 8,5% PDVSA 2020.

Οι συναλλαγές με αυτό το ομόλογο απαγορεύτηκαν στις 21 Μαΐου 2018 με εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου που εμπόδιζε τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα των ΗΠΑ να αποκτήσουν μετοχές από οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία η Βενεζουέλα είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Το μέτρο του Μαΐου, το οποίο εκδόθηκε για να αποκλείσει οποιαδήποτε δυνατότητα διαπραγμάτευσης της CITGO, ήταν ένας ελιγμός για την εμβάθυνση του αποκλεισμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Αύγουστο η Διοίκηση Τραμπ ασκεί βέτο κατά της Βενεζουέλας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εμποδίζει η πετρελαϊκή χώρα να τοποθετήσει καινούριο χρέος. Αυτό αποτέλεσε ασφυξία στις οικονομικές της συνθήκες, γεγονός που έχει επηρεάσει σοβαρά την καταβολή πληρωμών στους πιστωτές της.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της πράξης της OFAC οφείλεται στο λεγόμενο πετρελαϊκό ομόλογο. Το λεγόμενο PDVSA 2020 είναι το μοναδικό που έχει εγγύηση η οποία περιλαμβάνει το 50% των μετοχών της εταιρείας CITGO Petroleum Corporation, θυγατρική της PDVSA στις ΗΠΑ. Η εξαίρεση από τις κυρώσεις για το εν λόγω ομόλογο επιτρέπει στους κατόχους του να διεκδικήσουν την είσπραξη της εγγύησης σε περίπτωση που η PDVSA προχωρήσει σε αθέτηση πληρωμών.

Η διαχείριση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που το ομόλογο PDVSA 2020 έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα, θέτει τη Βενεζουέλα στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας, τη στιγμή που δίνει προτεραιότητα στην πληρωμή αυτού του ομολόγου και όχι άλλων, όπως τα ομόλογα της Δημοκρατίας ή της Elecar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Redd Latam, στις 28 Απριλίου η PDVSA κατέθεσε 107 εκατομμύρια δολάρια για την πληρωμή τοκομεριδίου του PDVSA 2020, το οποίο εμπόδισε αυτά τα ομόλογα να τεθούν σε περίοδο χάριτος για 30 μέρες, όμως νωρίτερα είχε ακουστεί ότι οι ομολογιούχοι ετοιμάζονταν να ζητήσουν την πληρωμή αυτή. Η ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει το Ashmore Group Plc., είναι ο μεγαλύτερος ομολογιούχος αυτών των ομολόγων και μπορεί να είχε ασκήσει πίεση από τη Γουόλ Στριτ για την έκδοση αυτής της επικύρωσης.

Τους επόμενους μήνες, που η Βενεζουέλα συγκεντρώνει ένα σημαντικό μέρος πληρωμών χρέους, θα παρατηρηθεί μήπως υπάρχει ένταση γύρω από τα ομόλογα της Βενεζουέλας ανάμεσα στη Γουόλ Στριτ και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή αντιθέτως τα νομικά μέσα που επέβαλε η Διοίκηση Τραμπ κατά της Βενεζουέλας υπερτερούν των οικονομικών συμφερόντων.

Παρόλο που αυτό το μέτρο ανοίγει το δρόμο για την αιχμαλώτιση περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, η εξαίρεση αυτή δημιουργεί επίσης τη δυνατότητα επαναγοράς ομολόγου και χρηματοδότησης της χώρας από την Κίνα ή την εταιρεία Rosneft, που είναι χρηματοδοτικοί σύμμαχοι της Βενεζουέλας. Η Rosneft ήδη κατέχει μέρος της εξασφάλισης PDVSA 2020. Αυτή η δυνατότητα αποκλειόταν πριν εκδοθεί αυτή η απόφαση και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.

********************

Este jueves 19 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó la realización de algunas transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), concretamente mediante el petrobono PDVSA 2020 emitido por la estatal venezolana.

La medida es ejecutada mediante la emisión de la Licencia General 5, la cual autoriza las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones sobre el bono de 8.5% PDVSA 2020.

Las transacciones sobre este bono estaban prohibidas desde el 21 de mayo de 2018 mediante orden ejecutiva de la Casa Blanca, que impedía que ciudadanos y personas jurídicas estadounidenses adquirieran acciones de cualquier negocio en el que Venezuela fuera accionista mayoritario. La medida de mayo, emitida para cerrar cualquier eventualidad de negociación de CITGO, suponía una maniobra para profundizar el bloqueo al país.

Concretamente desde el pasado agosto, la Administración Trump ha vetado a Venezuela de los mercados financieros, impidiendo que en ellos el país petrolero pueda colocar nueva deuda en papeles. Esto ha significado una asfixia a sus condiciones financieras, cuestión que ha impactado seriamente en el cumplimiento de pagos a sus acreedores.

La particularidad de esta acción de la OFAC se debe al referido petrobono. El llamado PDVSA 2020 es el único que tiene una garantía que comprende el 50% de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos. La excepción a la sanción sobre este bono permite a sus tenedores reclamar el cobro de su garantía, en caso de que PDVSA concurra en impago.

El manejo y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el bono PDVSA 2020 hasta la fecha, coloca a Venezuela en la categoría de default selectivo, al privilegiar el pago de este bono sobre otros, como bonos de la República y Elecar.

Según informó Redd Latam, el 28 de abril pasado PDVSA depositó 107 millones de dólares correspondientes al pago del cupón del PDVSA 2020, lo que evitó que estos papeles entraran en período de gracia por 30 días, pero ya días antes se había ventilado que los tenedores se organizaban para demandar por ese pago. El grupo de inversionistas incluye a Ashmore Group Plc., que es el mayor tenedor de estos papeles, y quien pudo haber presionado desde Wall Street la emisión de dicha licencia.

En los próximos meses, cuando Venezuela acumula un importante tramo de pagos de deuda, se observará si alrededor de los bonos venezolanos existe una tensión entre los intereses de Wall Street y del gobierno estadounidense, o si, por el contrario, los instrumentos legales impuestos por la Administración Trump contra Venezuela privan por encima de los intereses económicos.

Aunque esta medida allana el camino para una captura de los activos venezolanos en Estados Unidos, la excepción sobre este bono también crea la oportunidad de que pueda ocurrir una recompra del mismo y que el país obtenga financiamiento, bien sea por China o Rosneft, aliados financieros de Venezuela. Este último ya posee parte del colateral del PDVSA 2020. Esta posibilidad estaba descartada antes de esta resolución y esa eventualidad está por verse.

 
Más artículos...
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 6 de 255

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur