grecia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Grecia
Ο ΟΗΕ υιοθετεί με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση της Βενεζουέλας και του ΝΑΜ - ONU adopta por amplia mayoría propuesta de Venezuela y el Mnoal PDF Print E-mail
There are no translations available.

alt

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας συνόδου ολομέλειας ένα ψήφισμα που υπέβαλε η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, εξ ονόματος των 120 κρατών-μελών του Κινήματος των Αδεσμεύτων χωρών (ΝΑΜ), με την οποία καθορίζεται στις 24 Απριλίου ως "Διεθνής Ημέρα Πολυμερούς Προσέγγισης και Διπλωματίας για την Ειρήνη".

Το κείμενο ξαφνικά τέθηκε σε ψηφοφορία μετά από αίτημα της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, η οποία εξέφρασε ότι η δημιουργία τέτοιων Διεθνών Ημερών δεν ήταν αναγκαία, σύμφωνα με την πολιτική της περιφρόνησης προς την πολυμέρεια. Ωστόσο, το κείμενο που εγκρίθηκε με συνολικά 146 ψήφους υπέρ, ενώ μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ψήφισαν κατά.

Κατά την εισαγωγή του σχεδίου ψηφίσματος πριν από την ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών, ο πρέσβης Samuel Moncada τόνισε ότι η έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 126 χώρες, αποτελεί μια αναγνώριση του ρόλου της ΝΑΜ στην προώθηση, την άμυνα και την ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης, καθώς και τις προσπάθειές τους για λογαριασμό όλων των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη ενός κόσμου ειρηνικού και ευημερούς, καθώς και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Ο διπλωμάτης της Βενεζουέλας τόνισε επίσης ότι ο εορτασμός αυτής της Διεθνούς Ημέρας «αποτελεί ένα μέσο για την προώθηση των αξιών των Ηνωμένων Εθνών, την επαναβεβαίωση της πίστης του λαού μας όσον αφορά τους σκοπούς και τις αρχές που κατοχυρώνονται στη Βίβλο του, την επαναβεβαίωση της σημασίας και της απόλυτης αξίας του, τόσο στην πολυμερή προσέγγιση όσο και στο διεθνές δίκαιο, και ένα μέσο για την προώθηση του κοινού μας στόχου για την επίτευξη μιας διαρκούς και μακράς ειρήνης μέσω της διπλωματίας».

Ομοίως, o επίσης Προεδρικός Επίτροπος για θέματα ΝΑΜ τόνισε στην ομιλία του τη δέσμευση του Κινήματος για την ενίσχυση του ρόλου της ως μια αντιπολεμική δύναμη που εχθρεύεται τις διαμάχες και αγαπά την ειρήνη, σύμφωνα με την θέση των αρχών του υπέρ της πλήρους υλοποίησης μιας κουλτούρας ειρήνης στον κόσμο.

Το κείμενο που εγκρίθηκε, του οποίου τις διαπραγματεύσεις διευκόλυνε η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας για αρκετές εβδομάδες, αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση της πολυμέρειας και της διπλωματίας να ενισχύσει την προώθηση και την υλοποίηση των τριών πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι με τη σειρά τους συμπληρώνουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας με στόχο την αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί αυτό το επίτευγμα της Μπολιβαριανής Διπλωματίας Ειρήνης με το οποίο η Βενεζουέλα έχει ανανεώσει για άλλη μια φορά τον ηγετικό της ρόλο στο ΝΑΜ, και η οποία έχει επιτύχει την επαναβεβαίωση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας και να επαναλάβει τη σημασία της πολυμέρειας, ιδιαίτερα στην τρέχουσα διεθνή κατάσταση, όταν μια μικρή μειοψηφία υποστηρίζει τη μονομερή προσέγγιση και την εμπαθή συμπεριφορά και ανάπτυξη στις διεθνής της σχέσεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία της Βενεζουέλας , η οποία αποτελεί μια συγκεκριμένη δράση υπέρ της δημιουργίας ενός πολυπολικού και, πολυκεντρικού κόσμου, είχε την υποστήριξη διαφόρων περιφερειακών ομάδων και οργανώσεων της πολιτικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και άλλων συμμαχικών χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Η πρώτη φορά που θα σηματοδοτήσει την «Παγκόσμια Ημέρα της Πολυμερούς Προσέγγισης και Διπλωματίας για την Ειρήνη» θα είναι στις 24 Απριλίου του 2019, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στην οποία αναμένεται η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα António Guterres, ο οποίος, από την αρχή της ηγεσίας του, επέμεινε ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: «ένα μέσο για την αύξηση της διπλωματίας για την ειρήνη», προκειμένου ο Οργανισμός να να είναι σημαντικός για όλους τους λαούς του κόσμου.


Αξίζει να θυμηθούμε ότι η εν λόγω ημερομηνία έχει μεγάλη ιστορική σημασία για το ΝΑΜ, έχοντας κατά νου ότι ήταν στις 24 Απριλίου 1955, όταν τελείωσε η Αφροασιατική Διάσκεψη, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση του Κινήματος του 1961 και στις οποίες εξακολουθούν να συμφωνούνται οι 10 Αρχές της Μπαντούνγκ που εξακολουθούν να διέπουν τις πολιτικές μη συμμόρφωσης.


Ομιλία του πρέσβη κ. Σαμουέλ Μονκάδα στον ΟΗΕ κατά την παρουσίαση του σχεδίου ψηφίσματος με τίτλο "Διεθνής Ημέρα Πολυμερισμού και Διπλωματίας για την Ειρήνη"


************

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este miércoles durante una sesión plenaria una resolución presentada por la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de los 120 Estados Miembros del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), mediante la cual se establece el 24 de abril como el "Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz".

El texto fue sorpresivamente sometido a votación, a solicitud de la delegación estadounidense, quien expresó que el establecimiento de tal Día Internacional era innecesario, en línea con su política de desprecio al multilateralismo. No obstante, el texto fue aprobado con un total de 146 votos a favor, mientras que tan sólo los Estados Unidos de América e Israel votaron en contra.

Al presentar el borrador de resolución ante el pleno de la membresía de las Naciones Unidas, el embajador Samuel Moncada resaltó que la adopción de esta resolución, que contó con el copatrocinio de 126 países, representa un reconocimiento al papel del Mnoal en la promoción, defensa y fortalecimiento del multilateralismo, así como a sus esfuerzos a favor de todas las gestiones diplomáticas encaminadas a la consecución de un mundo pacífico y próspero, así como al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Αsimismo, el diplomático venezolano destacó que la conmemoración del referido Día Internacional "constituirá un medio para promover los valores de las Naciones Unidas, para reafirmar la fe de nuestros pueblos en los propósitos y principios consagrados en su Carta fundacional, para reafirmar la importancia y plena vigencia tanto del multilateralismo como del derecho internacional, y para promover nuestro objetivo común de lograr una paz duradera y sostenida mediante la diplomacia".
Ιgualmente, el también Comisionado Presidencial para Temas del Mnoal destacó en su intervención el compromiso del Movimiento por fortalecer su papel como una fuerza antibélica y amante de la paz, en correspondencia con su posición de principios a favor de la plena realización de una cultura de paz en el mundo.

El texto adoptado, cuyas negociaciones fueron facilitadas por la delegación venezolana durante varias semanas, reconoce que el enfoque del multilateralismo y la diplomacia refuerzan la promoción y realización de los tres pilares de las Naciones Unidas; a saber, paz y seguridad, desarrollo, y derechos humanos, los cuales a su vez complementan los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a procurar la resolución pacífica de los conflictos.

En ese orden, vale destacar este logro de la Diplomacia Bolivariana de Paz con el que Venezuela ha renovado una vez más su liderazgo al frente del Mnoal, y con el que ha logrado que la comunidad internacional reafirme su compromiso y reitere la importancia del multilateralismo, especialmente en la actual coyuntura internacional, cuando una pequeña minoría apuesta por el unilateralismo y la arbitrariedad en el tratamiento y desarrollo de sus relaciones internacionales.

Por otra parte, es importante resaltar que esta iniciativa venezolana, que se constituye en una acción concreta a favor del establecimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico, contó con el respaldo de diversos grupos regionales y organismos de concertación política, particularmente del mundo en desarrollo, así como de otros países aliados como China y Rusia.

La primera ocasión en la que se conmemorará el "Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz" será el próximo 24 de abril de 2019, en el marco de una Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que está prevista la participación del Secretario General António Guterres, quien, desde el inicio de su gestión, ha insistido en que la ONU debe ser, precisamente, "un instrumento para el incremento de la diplomacia para la paz", a fin de lograr que la Organización sea relevante para todos los pueblos del mundo.

Vale recordar que la fecha en cuestión es de gran significación histórica para el Mnoal, teniendo en cuenta que fue un 24 de abril, en 1955, cuando concluyó la Conferencia Afro-Asiática en la que se sentaron las bases para la fundación del Movimiento en 1961 y en la que se acordaron los 10 Principios de Bandung que siguen rigiendo hasta hoy las políticas de no alineamiento.


Discurso del embajador Samuel Moncada ante la ONU durante presentación del proyecto de resolución intitulado "Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz"

 
Fundalatin: Ο Οικονομικός αποκλεισμός προωθεί τη μετανάστευση από τη Βενεζουέλα - Fundalatin: Bloqueo económico promueve migración venezolana PDF Print E-mail
There are no translations available.

alt

Η Πρόεδρος του Λατινοαμερικανικού Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Κοινωνική Ανάπτυξη(Fundalatin), Μαρία Εουχένια Ρουσιάν, συμμετείχε στη Διακυβερνητική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για μια ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση που έλαβε χώρα στο Μαρακές , Μαρόκο, στις 10 και 11 του μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πρόεδρος της Fundalatin επεσήμανε ότι τα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες κατά της Βενεζουέλας έχουν αντίκτυπο στο φαινόμενο της μετανάστευσης στη Βενεζουέλα.

"Ο οικονομικός αποκλεισμός που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της χώρας πνίγει την οικονομία και προωθεί τη μετανάστευση των Βενεζουέλας σε άλλες γειτονικές χώρες", δήλωσε η Ρουσιάν.

Επίσης, η εκπρόσωπος της ΜΚΟ δήλωσε ότι το σύμφωνο του Μαρακές για μια ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών που πλήττονται περισσότερο από τις κατασταλτικές πολιτικές που εφαρμόζουν ορισμένες χώρες.

Από την άποψη αυτή, ανέφερε ότι "η ποινικοποίηση της μετανάστευσης πρέπει να καταργηθεί. Φτάνει πια με τη δαιμονοποίηση της ανθρώπινης κινητικότητας και της χρήσης της αφήγησης του μίσους, της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίων των μεταναστών".

Ομοίως, η πρόεδρος της Fundalatin απέρριψε το ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν υιοθετήσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση.

"Ελπίζουμε ότι η απόφαση ορισμένων χωρών να μην υποστηρίζει το Σύμφωνο δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη καταστολή, ξενοφοβία και χρήση βίας για να σταματήσει την ανθρώπινη κινητικότητα. Οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες και τα δικαιώματά τους πρέπει να γίνονται σεβαστά", δήλωσε η Ρουσιάν.

Απέρριψε την αυθαίρετη κράτηση των μεταναστών, του διαχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους και άλλες απάνθρωπες πράξεις προκειμένου να προσδιορίσει το μεταναστευτικό καθεστώς μέσα από τις περιπτώσεις αυτές που παραβιάζουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.

164 έθνη υιοθέτησαν την εν λόγω Σύμβαση, ενώ περίπου 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Χιλής, απέρριψαν την πρωτοβουλία ή απλά ανέβαλαν την απόφασή τους και μπορούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους τη δυνατότητα να επικυρώσουν την απόφασή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν 258 εκατομμύρια μετανάστες στον κόσμο. Ομοίως, 164 εκατομμύρια άνθρωποι είναι διακινούμενοι εργαζόμενοι, το 42% είναι γυναίκες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν περισσότερες διακρίσεις από τους άνδρες, πέραν των μεγαλύτερων περιορισμών στις ευκαιρίες απασχόλησης.

Την 5η, 6η και 7η Δεκεμβρίου, Η FUNDALATIN συμμετείχε στο 11ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, όπου περισσότεροι από 280 οργανώσεις και κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 75 χώρες παρουσίασαν τις προτάσεις, τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις τους στην πρόταση του Παγκόσμιου Συμφώνου για μια ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η ΜΚΟ συνέστησε στα κράτη την ενίσχυση των πολιτικών που στοχεύουν στη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδιαίτερα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, που απευθύνονται κυρίως στους πιο ευάλωτους τομείς.

************

La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, participó en la Conferencia Intergubernamental de las Naciones Unidas para la adopción del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular que se desarrolló en Marrakech, Marruecos, el 10 y 11 de este mes.


Durante el encuentro, la presidenta de Fundalatin señaló que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países contra Venezuela tienen un impacto sobre el fenómeno migratorio venezolano.
"El bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea contra el país asfixia la economía y promueve la migración de venezolanos y venezolanas hacia otros países vecinos", señaló Russián.


Asimismo, la representante de la ONG dijo que el Pacto de Marrakech para una migración segura, ordenada y regular es una iniciativa que busca gestionar la migración y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente de mujeres y niños que son los más afectados por las políticas represivas ejecutadas por algunos países.


En este sentido señaló que "se debe abolir la criminalización de la migración. Basta de satanizar la movilidad humana y de utilizar la narrativa del odio, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación contra los migrantes".
Igualmente, la presidenta de Fundalatin rechazó que algunos países no hayan adoptado el Pacto Mundial para la migración.


"Esperamos que la decisión de algunos países de no apoyar el Pacto no se traduzca en más represión, xenofobia y uso de la fuerza para frenar la movilidad humana. Los migrantes no son criminales y se le deben respetar sus derechos humanos", sentenció Russián.
Rechazó las detenciones arbitrarias de migrantes y la separación de niños de sus familiares y otras situaciones inhumanas para determinar el estatus migratorio de las personas, vulnerando sus derechos y su dignidad.


164 naciones adoptaron este Pacto, mientras que unos 15 países, entre ellos los Estados Unidos y Chile, rechazaron la iniciativa o simplemente congelaron su decisión y tienen hasta el próximo 19 de diciembre de este año para ratificar su decisión.


De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas, en el mundo existen 258 millones de migrantes. Animismo, 164 millones de personas son trabajadores migrantes, el 42% mujeres, quienes tienen que enfrentar más discriminación que los hombres además de mayores limitaciones en las oportunidades de empleo.


El 5, 6 y 7 de diciembre, Fundalatin participó en el XI Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, donde más de 280 organizaciones y movimientos de derechos humanos de 75 países presentaron sus aportes, recomendaciones y observaciones a la propuesta del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular.


Durante el Foro, la ONG recomendó fortalecer las políticas de los países para garantizar los derechos sociales de los migrantes, especialmente educación y empleo, esencialmente dirigida a los sectores más vulnerables.

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 269

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Other News

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur