ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΛΙΒΑΡ/ REPUDIO AL ERRATICO COMUNICADO EMITIDO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA LA PATRIA DE BOLIVAR Imprimir

Comunicado Oficial WEB

ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ANAΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΛΙΒΑΡ

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας απορρίπτει την απίστευτη δήλωση που εκδόθηκε σήμερα   17/7/2017 από τον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές κείμενο, το οποίο, λόγω του χαμηλού επιπέδου και της κακής του ποιότητας, δυσχεραίνει την κατανόηση των προθέσεων της επιτιθέμενης χώρας. Χωρίς αμφιβολία, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πολλάκις ταπεινώσει άλλα έθνη στις διεθνείς της σχέσεις και θεωρεί πως θα λάβει ως απάντηση την υποταγή στην οποία έχει συνηθίσει. Η τάφρος που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανασκάπτει στις σχέσεις της με τη Βενεζουέλα καθιστά δύσκολη τη λογική πρόβλεψη των ενεργειών της για ολόκληρη τη διεθνή σκηνή.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απρόσκοπτα, δείχνει την απόλυτη προκατάληψή της απέναντι στις βίαιες και εξτρεμιστικές ομάδες την βενεζουελάνικης πολιτικής σκηνής, οι οποίες ευνοούν τη χρήση τρομοκρατίας για την ανατροπή μιας λαϊκής και δημοκρατικής κυβέρνησης.

Η ηθική καταστροφή της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης έσπρωξε τον Πρόεδρο Τραμπ στο να επιτεθεί ανοιχτά εναντίον μιας λατινοαμερικάνικης χώρας. Δεν γνωρίζουμε ποιός θα μπορούσε να είχε γράψει, πόσο μάλλον να εξουσιοδοτήσει, μια δήλωση τέτοιας ένδειας περιοχομένου και ηθικής.

Το λεπτό δημοκρατικό πέπλο της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας έχει πέσει, και αποκαλύπτει τη βίαιη, παρεμβατική δύναμη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται πίσω από τη βία που υπέστη ο λαός της Βενεζουέλας του τελευταίους τέσσερις μήνες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλουμε και αντιμετωπίζουμε τέτοιες κωμικές απειλές, όπως αυτές που περιέχονται σε αυτό το απίστευτο έγγραφο.

Καλούμε τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, καθώς και όλους τους ελεύθερους λαούς του κόσμου, να κατανοήσουν το μέγεθος αυτής της βίαιης απειλής που περιέχεται σε αυτή τη δήλωση εκ μέρους των ΗΠΑ και να προστατέψουν την εθνική κυριαρχία, την αυτοδιάθεση, την ανεξαρτησία και τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η αρχική συντακτική εξουσία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μας και αφορά μονάχα τον λαό μας. Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση θα εκλεγεί μέσω άμεσης, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας όλων των Βενεζουελάνων, υπό την αιγίδα του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, όπως κατοχυρώνεται στο νομικό μας πλαίσιο. Είναι μια πράξη πολιτικής κυριαρχίας της Δημοκρατίας μας, και τίποτα και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση θα συνεχιστεί!

Σήμερα ο λαός της Βενεζουέλας είναι ελεύθερος και θα απαντήσει ενωμένος στην σφόδρα επίθεση μιας ξενοφοβικής και ρατσιστικής αυτοκρατορίας. Η αντιιμπεριαλιστική σκέψη του Απελευθερωτή είναι πιο έγκυρη από ποτέ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να προορίζονται από τη θεία πρόνοια να βυθίσουν την Αμερική στη μιζέρια στο όνομα της ελευθερίας»

Σιμόν Μπολίβαρ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL POPULAR PARA

RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

REPUDIO AL ERRATICO COMUNICADO EMITIDO POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA

LA PATRIA DE BOLIVAR

La República Bolivariana de Venezuela repudia el insólito comunicado publicado por la Casa Blanca, el día de ayer 17/07/2017.

Se trata de un documento nunca antes visto, que por su bajo nivel y pésima calidad, dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a humillar a otras naciones en sus relaciones internacionales y cree que va a recibir como respuesta la subordinación a la que está habituado. El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional.

El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático.

La ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al Presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano. No sabemos quién pudo haber redactado, ni mucho menos autorizado, un comunicado de tanta pobreza conceptual y moral.

El delgado velo democrático de la oposición venezolana ha caído, y revela la brutal fuerza intervencionista del gobierno estadounidense, el cual ha estado detrás de la violencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos cuatro meses.

No es la primera vez que denunciamos y confrontamos amenazas tan disparatadas como las contenidas en este insólito documento.

Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe, y a los pueblos libres del mundo, a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia, principios fundamentales del derecho internacional.

El poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y solo compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos, bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico. Es un acto de soberanía política de la República, nada ni nadie podrá detenerla ¡La Constituyente Va!

Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. El pensamiento anti-imperialista del Libertador se encuentra más vigente que nunca:

"Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad"

Simón Bolívar

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF PEOPLE’S POWER FOR

FOREIGN RELATIONS

STATEMENT

REJECTION TO THE ERRATIC STATEMENT ISSUED BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES AGAINST THE HOMELAND OF BOLÍVAR

The Bolivarian Republic of Venezuela rejects the unbelievable statement published today by the White House on 07/17/2017.

It is a document of a sort that has never been seen before, which, due to its poor level and awful quality, makes it difficult to intellectually understand the intentions of the assailant country. Without a doubt, the government of the United States is used to humiliating other nations in its international relations and believes that it will receive as a response the subordination to which they are accustomed. The trench that the government of the United States is digging in its relations with Venezuela makes it difficult to rationally predict its actions for the entire international community.

The government of the United States, unashamedly, shows its absolute bias towards the violent and extremist sectors of Venezuelan politics, which favor the use of terrorism to overthrow a popular and democratic government.

The moral ruin of the Venezuelan opposition has dragged President Trump to commit an open aggression against a Latin American country. We know not who could have written, let alone authorized, a statement with such a conceptual and moral poverty.

The thin democratic veil of the Venezuelan opposition has fallen, and it reveals the brutal interventionist force of the U.S. government, which has been behind the violence suffered by the Venezuelan people in the last four months.

It is not the first time that we denounce and confront threats as ludicrous as those contained in this unbelievable document.

We call on the peoples of Latin America and the Caribbean, as well as on the free peoples of the world, to understand the magnitude of the brutal threat contained in this imperial statement and to defend the sovereignty, self-determination, and independence, fundamental principles of international law. 

The original constituent power is contemplated in our Constitution and it only concerns the Venezuelan people. The National Constituent Assembly will be elected by the direct, universal, and secret ballot of all Venezuelans, under the authority of the National Electoral Council, as contemplated in our legal framework. It is an act of political sovereignty of the Republic, nothing and no one can stop it. The Constituent Assembly will go on!

Today, Venezuelan people are free and will respond united against the insolent threat posed by a xenophobic and racist empire. The anti-imperialist thought of the Liberator is more valid than ever.

“The United States seems destined by Providence to plague America with misery in the name of liberty”

Simón Bolívar