grecia
Γιατί το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ομολόγου PDVSA 2020; - ¿Por qué el Departamento del Tesoro flexibiliza sanción contra el bono PDVSA 2020? PDF Imprimir E-mail

depttrasury

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου το Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επικύρωσε την πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών με την εταιρεία Πετρέλαια της Βενεζουέλας Α.Ε. (PDVSA), συγκεκριμένα μέσω του ομολόγου PDVSA 2020 που εξέδωσε την κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας.

Το μέτρο εκτελείται μέσω της έκδοσης της Γενικής Άδειας 5, η οποία επικυρώνει τις συναλλαγές που σχετίζονται με την παροχή χρηματοδότησης και με άλλες συναλλαγές με το ομόλογο 8,5% PDVSA 2020.

Οι συναλλαγές με αυτό το ομόλογο απαγορεύτηκαν στις 21 Μαΐου 2018 με εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου που εμπόδιζε τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα των ΗΠΑ να αποκτήσουν μετοχές από οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία η Βενεζουέλα είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Το μέτρο του Μαΐου, το οποίο εκδόθηκε για να αποκλείσει οποιαδήποτε δυνατότητα διαπραγμάτευσης της CITGO, ήταν ένας ελιγμός για την εμβάθυνση του αποκλεισμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Αύγουστο η Διοίκηση Τραμπ ασκεί βέτο κατά της Βενεζουέλας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εμποδίζει η πετρελαϊκή χώρα να τοποθετήσει καινούριο χρέος. Αυτό αποτέλεσε ασφυξία στις οικονομικές της συνθήκες, γεγονός που έχει επηρεάσει σοβαρά την καταβολή πληρωμών στους πιστωτές της.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της πράξης της OFAC οφείλεται στο λεγόμενο πετρελαϊκό ομόλογο. Το λεγόμενο PDVSA 2020 είναι το μοναδικό που έχει εγγύηση η οποία περιλαμβάνει το 50% των μετοχών της εταιρείας CITGO Petroleum Corporation, θυγατρική της PDVSA στις ΗΠΑ. Η εξαίρεση από τις κυρώσεις για το εν λόγω ομόλογο επιτρέπει στους κατόχους του να διεκδικήσουν την είσπραξη της εγγύησης σε περίπτωση που η PDVSA προχωρήσει σε αθέτηση πληρωμών.

Η διαχείριση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που το ομόλογο PDVSA 2020 έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα, θέτει τη Βενεζουέλα στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας, τη στιγμή που δίνει προτεραιότητα στην πληρωμή αυτού του ομολόγου και όχι άλλων, όπως τα ομόλογα της Δημοκρατίας ή της Elecar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Redd Latam, στις 28 Απριλίου η PDVSA κατέθεσε 107 εκατομμύρια δολάρια για την πληρωμή τοκομεριδίου του PDVSA 2020, το οποίο εμπόδισε αυτά τα ομόλογα να τεθούν σε περίοδο χάριτος για 30 μέρες, όμως νωρίτερα είχε ακουστεί ότι οι ομολογιούχοι ετοιμάζονταν να ζητήσουν την πληρωμή αυτή. Η ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει το Ashmore Group Plc., είναι ο μεγαλύτερος ομολογιούχος αυτών των ομολόγων και μπορεί να είχε ασκήσει πίεση από τη Γουόλ Στριτ για την έκδοση αυτής της επικύρωσης.

Τους επόμενους μήνες, που η Βενεζουέλα συγκεντρώνει ένα σημαντικό μέρος πληρωμών χρέους, θα παρατηρηθεί μήπως υπάρχει ένταση γύρω από τα ομόλογα της Βενεζουέλας ανάμεσα στη Γουόλ Στριτ και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή αντιθέτως τα νομικά μέσα που επέβαλε η Διοίκηση Τραμπ κατά της Βενεζουέλας υπερτερούν των οικονομικών συμφερόντων.

Παρόλο που αυτό το μέτρο ανοίγει το δρόμο για την αιχμαλώτιση περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, η εξαίρεση αυτή δημιουργεί επίσης τη δυνατότητα επαναγοράς ομολόγου και χρηματοδότησης της χώρας από την Κίνα ή την εταιρεία Rosneft, που είναι χρηματοδοτικοί σύμμαχοι της Βενεζουέλας. Η Rosneft ήδη κατέχει μέρος της εξασφάλισης PDVSA 2020. Αυτή η δυνατότητα αποκλειόταν πριν εκδοθεί αυτή η απόφαση και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.

********************

Este jueves 19 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó la realización de algunas transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), concretamente mediante el petrobono PDVSA 2020 emitido por la estatal venezolana.

La medida es ejecutada mediante la emisión de la Licencia General 5, la cual autoriza las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones sobre el bono de 8.5% PDVSA 2020.

Las transacciones sobre este bono estaban prohibidas desde el 21 de mayo de 2018 mediante orden ejecutiva de la Casa Blanca, que impedía que ciudadanos y personas jurídicas estadounidenses adquirieran acciones de cualquier negocio en el que Venezuela fuera accionista mayoritario. La medida de mayo, emitida para cerrar cualquier eventualidad de negociación de CITGO, suponía una maniobra para profundizar el bloqueo al país.

Concretamente desde el pasado agosto, la Administración Trump ha vetado a Venezuela de los mercados financieros, impidiendo que en ellos el país petrolero pueda colocar nueva deuda en papeles. Esto ha significado una asfixia a sus condiciones financieras, cuestión que ha impactado seriamente en el cumplimiento de pagos a sus acreedores.

La particularidad de esta acción de la OFAC se debe al referido petrobono. El llamado PDVSA 2020 es el único que tiene una garantía que comprende el 50% de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos. La excepción a la sanción sobre este bono permite a sus tenedores reclamar el cobro de su garantía, en caso de que PDVSA concurra en impago.

El manejo y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el bono PDVSA 2020 hasta la fecha, coloca a Venezuela en la categoría de default selectivo, al privilegiar el pago de este bono sobre otros, como bonos de la República y Elecar.

Según informó Redd Latam, el 28 de abril pasado PDVSA depositó 107 millones de dólares correspondientes al pago del cupón del PDVSA 2020, lo que evitó que estos papeles entraran en período de gracia por 30 días, pero ya días antes se había ventilado que los tenedores se organizaban para demandar por ese pago. El grupo de inversionistas incluye a Ashmore Group Plc., que es el mayor tenedor de estos papeles, y quien pudo haber presionado desde Wall Street la emisión de dicha licencia.

En los próximos meses, cuando Venezuela acumula un importante tramo de pagos de deuda, se observará si alrededor de los bonos venezolanos existe una tensión entre los intereses de Wall Street y del gobierno estadounidense, o si, por el contrario, los instrumentos legales impuestos por la Administración Trump contra Venezuela privan por encima de los intereses económicos.

Aunque esta medida allana el camino para una captura de los activos venezolanos en Estados Unidos, la excepción sobre este bono también crea la oportunidad de que pueda ocurrir una recompra del mismo y que el país obtenga financiamiento, bien sea por China o Rosneft, aliados financieros de Venezuela. Este último ya posee parte del colateral del PDVSA 2020. Esta posibilidad estaba descartada antes de esta resolución y esa eventualidad está por verse.

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur