grecia
Ο μεταλλευτικός τομέας προβλέπεται να αυξήσει την παράδοση χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας κατά περισσότερο από 280% - Sector minero prevé aumentar en más de 280% entrega de oro al BCV PDF Imprimir E-mail

viceministronelsonhernandez

Ο μεταλλευτικός τομέας αναμένεται να παραδώσει στην Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας (BCV) πάνω από 24 τόνους χρυσού φέτος, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 282% σε σύγκριση με το 2017, ανέφερε τη Δευτέρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανάπτυξης των Ορυχείων, Νέλσον Χερνάντες.

«Το 2017 παραδώσαμε 8,5 τόνους χρυσού στην BCV που μεταφράστηκαν σε σημαντική πρόοδο για τη χώρα και συνέβαλαν στην απόκτηση αγαθών για το λαό. Για τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους έχουμε ήδη υπερβεί το ποσοστό του 2017 και στόχος μας είναι η παράδοση πάνω από 24 τόνους, στο τέλος του 2018» δήλωσε σε συνέντευξη στο AVN ο Χερνάντες.

Εξήγησε ότι για φέτος τα σχέδια της Arco Minero del Orinoco αναμένεται να αποφέρουν 2,4 κιλά διαμαντιών και 1.200 τόνους κολτανίου.

«Επίσης, η εταιρεία Lomas de Níquel διαθέτει στην αγορά το προϊόν της (νικέλιο), που χρησιμοποιείται στη χαλυβουργία για την παραγωγή ποιοτικού χάλυβα, η Carbozulia έχει εξάγει φέτος 2 πλοία άνθρακα - με 45 χιλιάδες τόνους το καθένα - στην Ευρώπη, ενώ η Γενική Μεταλλευτική Εταιρεία της Βενεζουέλας (Minerven) έχει παράσχει μεγάλες ποσότητες χρυσού μετά την ανάκαμψή της», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Υποστήριξε ότι ο πλούτος της Arco Minero del Orinoco έχει επιτρέψει η χώρα να γίνει η αιχμή του δόρατος σε παγκόσμια κλίμακα «με περίπου 15 μεταλλικά στοιχεία εκμεταλλεύσιμα βιομηχανικά», τα οποία προσελκύουν διεθνείς επενδύσεις. «Έχουμε επενδυτές κινέζους, ολλανδούς», δήλωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι έχουν σταλεί πάνω από 564 τόνοι σιδηρονικελίου στην Ολλανδία, 403.178 τόνοι άνθρακα στην Ευρώπη και κατά τη διάρκεια της Expo Venezuela Potencia 2018 συμφωνήθηκαν 29 έργα που θα δημιουργήσουν ένα ετήσιο εισόδημα για τη χώρα της τάξεως των 775 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Χερνάντες υπογράμμισε επίσης ότι –μέσω της κοινοπραξίας της Βενεζουέλας Siembra Minera –εξειδικευμένης στην επεξεργασία χρυσού – ιδρύθηκε μια στρατηγική συμμαχία που την έφερε στην τέταρτη θέση παγκοσμίως σε αυτό τον τομέα.

Επί του παρόντος, θεωρείται η σημαντικότερη εταιρεία στον τομέα αυτό στη Λατινική Αμερική.

Διασύνδεση με τις κοινότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε για τη δέσμευση του κράτους να ρυθμίσει τις εξορυκτικές δραστηριότητες στη χώρα, σημειώνοντας ότι αναπτύχθηκαν περισσότερες από 700 κοινωνικοπαραγωγικές εργασίες μετά την ενσωμάτωση περισσότερων από 1.000 νέων στο Σχέδιο Μεταλλευτικής Εργασίας και παραδόθηκαν 30 δις μπολίβαρ.

Προστασία του οικοσυστήματος

Το Υπουργείο για την Οικολογική Ανάπτυξη των Μεταλλείων έχει υπογράψει μέχρι σήμερα 45 συμφωνίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ενεργοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, και έχουν εγκατασταθεί 13 μονάδες κυάνωσης που έχουν επιτρέψει την εξάλειψη ενός κιλού κυανίου ανά ημέρα ανά εργοστάσιο και έχει έτσι αποφευχθεί η υποβάθμιση 160 τόνων εδάφους.

Επίσης, έχουν ανακάμψει πληγείσες περιοχές από την παράνομη δραστηριότητα που εξελισσόταν προηγουμένως στο Arco Minero και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση οικολογικών έργων μαζί με την Αποστολή Δέντρο, για την αναδάσωση των περιοχών επέμβασης.

Έχει επίσης καθορισθεί λιγότερο από το 5% της συνολικής έκτασης των εδαφών του Arco για εξορυκτική χρήση.

********************

El sector minero espera entregar al Banco Central de Venezuela (BCV) más de 24 toneladas de oro este año, cifra que representa un incremento de 282% con respecto a 2017, informó este lunes el viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero, Nelson Hernández.

"En 2017 nosotros entregamos 8,5 toneladas de oro al BCV que se tradujo en importantes avances para el país y contribuyó con la adquisición de insumos necesarios para el pueblo. Para junio de este año ya hemos rebasado la cuota del 2017 y aspiramos la entrega de más de 24 toneladas al final del 2018", expresó Hernández en entrevista con AVN.

Detalló, que para este año los proyectos del Arco Minero del Orinoco prevén aportar 12 mil kilates de diamante y 1.200 toneladas de coltán.

"Asmismo, la empresa Lomas de Níquel está comercializando su producto (níquel) que utilizado en las siderúrgica para la obtención de aceros de calidad, Carbozulia ha exportado este año 2 buques de carbón -con 45 mil toneladas cada uno de ellos- a Europa, mientras que la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven)ha aportado grandes cantidades de oro desde su recuperación", expresó el viceministro.

Sostuvo que las riquezas del Arco Minero del Orinoco han permitido que el país se haya convertido en punta de lanza a escala mundial, "con alrededor de 15 minerales con capacidad de desarrollo industrial", lo que atrae la inversión internacional. "Nosotros tenemos inversionistas chinos, holandeses", recalcó.

En esa línea mencionó, que se han enviado más de 564 toneladas de ferroníquel a Holanda, 403.178 toneladas de carbón a Europa y que durante la Expo Venezuela Potencia 2018 se acordaron 29 proyectos que generarán un ingreso anual para el país de 775 millones de euros.

Hernández también resaltó que a través de la empresa mixta venezolana Siembra Minera -encargada del procesamiento de oro- se estableció una alianza estratégica para convertirla en la cuarta a escala mundial en este sector.

Actualmente, es considerada la empresa más importante de esta área en América Latina.

Articulación con las comunidades

Durante la entrevista, el viceministro se refirió a compromiso del Estado por regular la actividad minera en el país, e indicó que se han desarrollado 700 trabajos socioproductivos tras la incorporación de más de 1.000 jóvenes al Plan Chamba Minero y la entrega de 30 millardos de bolívares.

Protección del ecosistema

El Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico ha suscrito hasta la fecha 45 convenios con empresas privadas, para la activación de tecnologías ecoamigables, y se han instalado 13 plantas de cianuración que han permitido la eliminación de un kilo de cianuro al día por cada planta y evitado la degradación de 160 toneladas de suelos.

También, se han recuperado áreas afectadas producto de la actividad ilegal que antes se realizaba en el Arco Minero y está en marcha la ejecución de proyectos ecológicos junto a Misión Árbol, para la reforestación de áreas de intervención.

Igualmente, han delimitado menos del 5% de la extensión total de tierras del Arco para uso minero.

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur