grecia
Το Υπ.Εξωτερικών της Βενεζουέλας απορρίπτει τις δηλώσεις της ΄Υπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της ΕE, Φεντερίκα Μογκερίνι - Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechaza declaraciones de Federica Mogherini PDF Imprimir E-mail

federica-mogherini-islam-in-europe

Το Υπουργείο Λαϊκής Εξουσίας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας απορρίπτει τις νέες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, όπως εκφράστηκαν στις 7 Αυγούστου εξ ονόματος των κρατών-μελών της ΕΕ, κάτι που αποδεικνύει εκ νέου την έντονη μεροληψία αυτού του οργανισμού προς μια μειοψηφία της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, όπως και την παντελή απαξίωση απέναντι στην έκφραση της μεγάλης πλειοψηφίας που συνεχίζει να αποφασίζει για την τύχη της χώρας μας με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πείσει ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από την εθνικά κυρίαρχη Εθνική Συντακτική Συνέλευση, η οποία εγκαθιδρύθηκε και ανέλαβε πλήρως τα συνταγματικά της καθήκοντα τα οποία της ανατέθηκαν από μια ιστορική πλειοψηφία του ηρωικού λαού της Βενεζουέλας, μειώνουν τις πιθανότητες για «ειρηνική επιστροφή στη δημοκρατική τάξη», ενώ στην πραγματικότητα είναι ευρέως γνωστό ότι η επίδραση αυτών των αποφάσεων ήταν αναμφισβήτητα αντίθετη από τις ζοφερές προβλέψεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τρόπο αντιφατικό, μιλά για το σεβασμό των νόμιμων θεσμών της χώρας μας και, από την άλλη μεριά, αγνοεί και εθελοτυφλεί όσον αφορά στην απόπειρα τρομοκρατικής ανατροπής και επίθεσης, που συνέβη τις τελευταίες ώρες στους στρατώνες Paramacay που βρίσκονται στην πολιτεία Καραμπόμπο, οι οποίοι τέθηκαν υπό τον έλεγχο των Ένοπλων Μπολιβαριανών Δυνάμεων με τρόπο άμεσο, όπως συνέβη και με όλες τις υπόλοιπες τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να δικαιολογηθούν στο πλαίσιο δηλώσεων, όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απέχουν κατά πολύ από τη συμβολή στην Ειρήνη, και καταλήγουν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τις ακραίες ομάδες της αντιπολίτευσης και να δικαιολογούν τις βίαιες πράξεις ή τις παραλείψεις των τελευταίων μηνών.

Καλούμε την ΕΕ και τους ηγέτες της να ενημερώνονται αντικειμενικά πάνω στην κατάσταση στη Βενεζουέλα και να αναγνωρίσουν ότι σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα έχει προτείνει υποψηφίους για τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί από την εκλογική εξουσία, απομακρυνόμενο από τις εξτρεμιστικές θέσεις που καθόλου δε συνέβαλαν σε μια γρήγορη διέξοδο για την κατάσταση εντός της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν κατά την άσκηση της δημοκρατίας μας, το Σύνταγμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας παρέχει τους πιο προηγμένους μηχανισμούς για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, ενώ επίσης δίνει και τη συγκεκριμένη πρόταση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, η οποία, ακόμη και σε περιόδους δύσκολες, επιμένει στο διάλογο τον οποίο θεωρεί ως μόνο τρόπο για να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε τις διαφορές.

Επαναλαμβάνουμε την αυστηρή μας προσήλωση στις αρχές της συμμετοχικής και πρωταγωνιστικής δημοκρατίας, τον σεβασμό μας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και την θέλησή μας για την επίλυση τυχόν διαφορών, καλώντας για άλλη μια φορά τους πολιτικούς φορείς σε έναν εθνικό διάλογο.

Καράκας, 07 Αυγούστου 2017

***************

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela rechaza las nuevas declaraciones de la portavoz de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, expresadas este 07 de agosto en nombre de los Estados miembros de la UE, que demuestran una vez más la marcada parcialidad de este organismo hacia un minoritario sector de la oposición política venezolana, así como, el total desconocimiento de la expresión de las grandes mayorías que continúan decidiendo el destino de nuestro país de una forma pacífica y democrática.

La Unión Europea pretende hacer creer que las decisiones asumidas por las Soberana Asamblea Nacional Constituyente, instalada y plenamente facultada para asumir el rol constitucional que le corresponde y le fue encomendado por una histórica mayoría del heroico pueblo venezolano, reducirán las posibilidades del “retorno pacífico al orden democrático”, cuando en realidad y es público y notorio, el efecto de estas decisiones ha sido indiscutiblemente lo contrario a este nefasto vaticinio.

La Unión Europea contradictoriamente habla del respeto a las instituciones legítimas de nuestro país y por otra parte omite e invisibiliza el intento de subversión terrorista y asalto, sucedido en las últimas horas en el Cuartel Paramacay ubicado en el estado Carabobo, el cual fue controlado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera inmediata, así como el resto de los actos terroristas que pudieran encontrar justificación a partir de declaraciones como las de la Unión Europea que lejos de contribuir con la Paz, terminan alentando y arengando a los factores más extremos de la oposición y justificando por acción u omisión las actuaciones más violentas de los últimos meses.

Exhortamos a la UE y sus dirigentes a informarse objetivamente acerca de la situación en Venezuela y reconocer que buena parte de la oposición venezolana ha acudido a inscribir sus candidatos en las próximas elecciones regionales programadas por el Poder Electoral, alejándose de las posiciones extremistas que en nada contribuyeron a una salida rápida a nuestra situación interna.

Ante las diferencias que puedan existir en el ejercicio de nuestra democracia, la Constitución de la República Bolivariana prevé los mecanismos más avanzados para la resolución pacífica de los conflictos, además de concretar la propuesta firme del Gobierno venezolano que, aún en los momentos más difíciles, insiste en el diálogo como única vía para avanzar y superar las diferencias.

Reiteramos el apego estricto a los principios de la democracia participativa y protagónica, el respeto a los Derechos Humanos y la voluntad de resolver cualquier diferencia convocando una vez más a los actores políticos al gran diálogo nacional.

Caracas, 07 de agosto de 2017

****************

The Ministry of Foreign Affairs of the Bolivarian Republic of Venezuela rejects the new statements of the spokesperson of the high representative and Vice-President of the European Union, Federica Mogherini, expressed this 07 of August on behalf of the Member States of the EU, which once again demonstrate marked partiality of this body towards a minority sector of the Venezuelan political opposition as well as the total ignorance of the expression of the large majorities that continue deciding the destiny of our country in a peaceful and democratic way.

The European Union intends to make people believe that the decisions taken by the sovereign National Constituent Assembly, installed and fully empowered to take the constitutional role that deserves and was entrusted by an historic majority of the heroic people of Venezuela, will reduce the chances of the "peaceful return to democratic order", when in fact, and is public and notorious, the effect of these decisions has been arguably the opposite of this grim prediction.

The European Union contradictorily speaks of the respect to the legitimate institutions of our country and moreover omits and makes invisible the attempt of terrorist subversion and assault, happened in the last hours in the Paramacay barracks, located in the State of Carabobo, which was controlled by the Bolivarian National Armed Force immediately, as well as the rest of the terrorist acts that could find justification from statements such as those of the European Union that far from contribute to peace, end up encouraging and haranguing the most extreme elements of the opposition and justifying the most violent actions of recent months by action or omission.

We urge the EU and its leaders to report objectively on the situation in Venezuela and recognize that much of the Venezuelan opposition has gone to register its candidates in regional elections, scheduled by the Electoral Power, getting away from the extremists positions that did not contribute to a quick exit from our internal situation.

To the differences which may exist in the exercise of our democracy, the Constitution of the Bolivarian Republic provides the most advanced mechanisms for the peaceful resolution of conflicts, as well as realizes the firm proposal of the Venezuelan Government that, even in the most difficult moments, insists on the dialogue as the only way to move forward and overcome the differences .

We reiterate the strict adherence to the principles of the participatory and protagonist democracy, the respect to human rights and the will to solve any difference inviting once again the political actors to the great national dialogue.

Caracas, August 07, 2017

 

Síguenos

Follow us  Become a Facebook fan   

Otras Noticias

dignidadnacional esp
Seccion-COnsular
pasaporte
venezuela-se-respeta
bot mensaje chavez
ALBA
celac
derchos vivir
Telesur